Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

A. Wprowadzenie

 1. Prywatno艣膰 odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetow膮 jest dla nas bardzo wa偶na i dok艂adamy wszelkich stara艅, aby j膮 chroni膰. Niniejsza polityka wyja艣nia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plik贸w cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plik贸w cookie przy ka偶dej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Zbieranie danych osobowych

Nast臋puj膮ce rodzaje danych osobowych mog膮 by膰 gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przegl膮darki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym 藕r贸d艂o odes艂a艅, d艂ugo艣膰 wizyty, wy艣wietlenia stron i 艣cie偶ki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, kt贸re podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie 鈥 na przyk艂ad imi臋 i nazwisko, zdj臋cia profilowe, p艂e膰, data urodzin, status zwi膮zku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotycz膮ce zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imi臋 i nazwisko oraz adres e-mail, kt贸re podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletyn贸w;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z us艂ug na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, kt贸re s膮 generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak cz臋sto i w jakich okoliczno艣ciach z niej korzystasz;
 8. informacje dotycz膮ce wszystkiego, co kupujesz, us艂ug, z kt贸rych korzystasz lub transakcji dokonywanych za po艣rednictwem naszej strony internetowej, w tym imi臋 i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa u偶ytkownika, zdj臋cia profilowe i tre艣膰 umieszczanych post贸w;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesy艂anej do nas e-mailem lub za po艣rednictwem naszej strony internetowej, w tym tre艣ci komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, kt贸re nam przesy艂asz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyska膰 zgod臋 tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przes艂ane do nas za po艣rednictwem naszej strony internetowej b臋d膮 wykorzystywane do cel贸w okre艣lonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Mo偶emy wykorzystywa膰 Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania nasz膮 stron膮 internetow膮 i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umo偶liwienia korzystania z us艂ug dost臋pnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysy艂ania towar贸w zakupionych za po艣rednictwem naszej strony internetowej;
 5. 艣wiadczenia us艂ug zakupionych za po艣rednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysy艂ania do ciebie wyci膮g贸w, faktur i przypomnie艅 o p艂atno艣ciach oraz odbioru p艂atno艣ci od Ciebie;
 7. przesy艂ania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysy艂ania powiadomie艅 e-mail, o kt贸re prosi艂e艣;
 9. wysy艂ania naszego newslettera e-mail, je艣li o to poprosi艂e艣 (mo偶esz nas w ka偶dej chwili poinformowa膰, je艣li nie chcesz ju偶 otrzymywa膰 newslettera);
 10. przesy艂ania informacji marketingowych dotycz膮cych naszej dzia艂alno艣ci lub aktywno艣ci starannie wybranych stron trzecich, kt贸re naszym zdaniem mog膮 Ci臋 zainteresowa膰, poczt膮 lub, je艣li wyrazi艂e艣 na to zgod臋, poczt膮 elektroniczn膮 lub podobn膮 technologi膮 (mo偶esz nas o tym poinformowa膰 w dowolnym momencie, je艣li nie chcesz ju偶 otrzymywa膰 komunikat贸w marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych u偶ytkownikach (ale te osoby trzecie nie b臋d膮 w stanie zidentyfikowa膰 偶adnego konkretnego u偶ytkownika na podstawie tych informacji);
 12. 聽zajmowania si臋 zapytaniami i skargami sk艂adanymi przez Ciebie lub dotycz膮cymi Ciebie w zwi膮zku z nasz膮 witryn膮;
 13. zapewnienia bezpiecze艅stwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodno艣ci z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomo艣ci wysy艂anych za po艣rednictwem naszej prywatnej us艂ugi przesy艂ania wiadomo艣ci); i
 15. innych zastosowa艅.

Je艣li prze艣lesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny spos贸b zgodnie z udzielon膮 nam licencj膮.

Twoje ustawienia prywatno艣ci mog膮 by膰 wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mog膮 by膰 dostosowane za pomoc膮 kontroli prywatno艣ci na stronie.

Nie b臋dziemy bez Twojej wyra藕nej zgody przekazywa膰 danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym zwi膮zanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpo艣redniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Mo偶emy ujawnia膰 dane osobowe u偶ytkownika wszelkim naszym pracownikom, cz艂onkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezb臋dne do cel贸w okre艣lonych w niniejszych 鈥瀂asadach ochrony prywatno艣ci鈥.

Mo偶emy ujawnia膰 dane osobowe wszelkim cz艂onkom naszej grupy sp贸艂ek (tzn. sp贸艂kom zale偶nym, g艂贸wnej sp贸艂ce holdingowej i jej sp贸艂kom zale偶nym), o ile jest to niezb臋dne do cel贸w okre艣lonych w niniejszych 鈥瀂asadach ochrony prywatno艣ci鈥.

Mo偶emy ujawnia膰 Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w zwi膮zku z trwaj膮cymi lub potencjalnymi post臋powaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczaj膮c w to udost臋pnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdzia艂ania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek dzia艂alno艣ci lub aktyw贸w, kt贸re sprzedajemy (lub rozwa偶amy); i
 5. wszelkim osobom, kt贸re wedle naszej zasadnej opinii mog膮 wyst膮pi膰 do s膮du lub innego w艂a艣ciwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, je艣li wedle zasadnej rozs膮dnej opinii, istnieje du偶e prawdopodobie艅stwo, 偶e taki s膮d lub organ naka偶e ujawnienie takich danych osobowych

Z wyj膮tkiem postanowie艅 zawartych w niniejszych 鈥瀂asadach ochrony prywatno艣ci鈥 nie b臋dziemy udost臋pnia膰 osobom trzecim informacji dotycz膮cych u偶ytkownika.

E. Mi臋dzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, kt贸re gromadzimy mog膮 by膰 przechowywane i przetwarzane w ka偶dym z kraj贸w, w kt贸rym prowadzimy dzia艂alno艣膰 i mog膮 by膰 przesy艂ane pomi臋dzy tymi krajami w celu umo偶liwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi 鈥瀂asadami ochrony prywatno艣ci鈥.
 2. Informacje, kt贸re zbieramy, mog膮 by膰 przekazywane do nast臋puj膮cych kraj贸w, kt贸re nie maj膮 przepis贸w o ochronie danych r贸wnowa偶nych z obowi膮zuj膮cymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, kt贸re publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesy艂asz do publikacji na naszej stronie internetowej, mog膮 by膰 dost臋pne za po艣rednictwem Internetu na ca艂ym 艣wiecie. Nie mo偶emy zapobiec wykorzystywaniu lub niew艂a艣ciwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyra藕nie zgadzasz si臋 na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

F. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji G okre艣lili艣my nasze zasady i procedury dotycz膮ce zatrzymywania danych, kt贸re maj膮 na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowi膮za艅 prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, kt贸re przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie b臋d膮 przechowywane d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do tego celu lub tych cel贸w.
 3. Bez uszczerbku dla artyku艂u G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe nale偶膮ce do kategorii okre艣lonych poni偶ej w dniu/godzinie okre艣lonej poni偶ej:
  1. typ danych osobowych zostanie usuni臋ty {WPROWAD殴 DAT臉/GODZIN臉}; i
  2. {WPROWAD殴 DODATKOWE DATY/GODZINY}.
 4. Niezale偶nie od innych postanowie艅 niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawieraj膮ce dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. je艣li uwa偶amy, 偶e dokumenty mog膮 mie膰 znaczenie dla wszelkich tocz膮cych si臋 lub przysz艂ych post臋powa艅 s膮dowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczaj膮c w to udost臋pnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdzia艂ania oszustwom).

G. Bezpiecze艅stwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne 艣rodki ostro偶no艣ci w celu przeciwdzia艂ania utracie, nadu偶yciu lub zmianie danych osobowych u偶ytkownika.
 2. B臋dziemy przechowywa膰 wszystkie dane osobowe, kt贸re podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych has艂em i zapor膮).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za po艣rednictwem naszej strony internetowej b臋d膮 chronione technologi膮 szyfrowania.
 4. U偶ytkownik przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpiecze艅stwo przes艂anych w ten spos贸b danych nie jest gwarantowane.
 5. Jeste艣 odpowiedzialny za zachowanie poufno艣ci has艂a u偶ywanego do uzyskania dost臋pu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Ci臋 o podanie has艂a (z wyj膮tkiem sytuacji, gdy logujesz si臋 na naszej stronie internetowej).

H. Nowelizacje

Niniejsze zasady mog膮 by膰 okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Nale偶y od czasu do czasu sprawdza膰 t臋 stron臋, aby upewni膰 si臋, 偶e rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Mo偶emy powiadomi膰 Ci臋 o zmianach w niniejszej polityce za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesy艂ania wiadomo艣ci na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

U偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰 udost臋pnienia jego danych osobowych, kt贸re s膮 przechowywane. Udost臋pnienie takich danych wi膮偶e si臋 z:

 1. uiszczeniem op艂aty {WPROWAD殴 OP艁AT臉, JE艢LI DOTYCZY}; i
 2. dostarczenie odpowiedniego dowodu to偶samo艣ci ({DOSTOSUJ TEKST, ABY ODZWIERCIEDLA艁 TWOJ膭 POLITYK臉 tym celu, zazwyczaj akceptujemy kserokopi臋 paszportu po艣wiadczon膮 przez notariusza oraz oryginaln膮 kopi臋 rachunku za media z aktualnym adresem}).

Mo偶emy na Twoje 偶膮danie ukrywa膰 dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Mo偶esz w dowolnym momencie poinstruowa膰 nas, aby nie przetwarza膰 danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z g贸ry wyra藕nie wyra偶asz zgod臋 na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci mo偶liwo艣膰 rezygnacji z udost臋pniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

J. Strony Internetowe os贸b trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiper艂膮cza do stron internetowych os贸b trzecich oraz szczeg贸艂owe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za polityk臋 prywatno艣ci i praktyki os贸b trzecich.

K. Aktualizacja informacji

Prosimy o informacj臋 w przypadku konieczno艣ci skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w kt贸rych posiadaniu jeste艣my.

L. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plik贸w cookie. Plik cookie to plik zawieraj膮cy identyfikator (ci膮g liter i cyfr), kt贸ry jest wysy艂any przez serwer internetowy do przegl膮darki internetowej i przechowywany przez przegl膮dark臋. Dane identyfikacyjne s膮 ponownie przesy艂ane na serwer za ka偶dym razem, gdy przegl膮darka wy艣le 偶膮danie otwarcia strony znajduj膮cej si臋 na serwerze. Pliki cookie mog膮 by膰 鈥瀟rwa艂ymi鈥 lub 鈥瀞esyjnymi鈥 plikami cookie: trwa艂e pliki cookie b臋d膮 przechowywane przez przegl膮dark臋 internetow膮 i pozostan膮 wa偶ne do ustalonej daty wyga艣ni臋cia, chyba 偶e u偶ytkownik usunie je przed dat膮 wyga艣ni臋cia; sesyjny plik cookie wygasa z ko艅cem sesji u偶ytkownika, gdy przegl膮darka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawieraj膮 偶adnych informacji identyfikuj膮cych u偶ytkownika, ale dane osobowe, kt贸re przechowujemy na Tw贸j temat, mog膮 by膰 powi膮zane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNI膭 FRAZ臉 U偶ywamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwa艂ych ciasteczek / zar贸wno sesyjnych, jak i trwa艂ych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plik贸w cookie, kt贸rych u偶ywamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w kt贸rych s膮 wykorzystywane, s膮 okre艣lone poni偶ej:
  1. u偶ywamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpozna膰 komputer, gdy u偶ytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KT脫RYCH PLIKI COOKIE S膭 U呕YWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witryn臋 / 艣ledzi u偶ytkownik贸w podczas przegl膮dania witryny / umo偶liwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawi膰 u偶yteczno艣膰 strony internetowej / analizowa膰 korzystanie ze strony internetowej / administrowa膰 stron膮 internetow膮 / zarz膮dza膰 witryn膮 / zapobiega膰 oszustwom i poprawi膰 bezpiecze艅stwo strony internetowej / personalizowa膰 stron臋 internetow膮 dla ka偶dego u偶ytkownika / kierowa膰 reklamy, kt贸re mog膮 by膰 szczeg贸lnie interesuj膮ce dla okre艣lonych u偶ytkownik贸w / opisa膰 cele};
 2. Wi臋kszo艣膰 przegl膮darek pozwala odm贸wi膰 przyj臋cia plik贸w cookie 鈥 na przyk艂ad:
  1. w przegl膮darce Internet Explorer (wersja 10) mo偶na blokowa膰 pliki cookie, korzystaj膮c z dost臋pnych ustawie艅 zast臋powania obs艂ugi plik贸w cookie, klikaj膮c 鈥濶arz臋dzia鈥, 鈥濷pcje internetowe鈥, 鈥濸rywatno艣膰鈥, a nast臋pnie 鈥瀂aawansowane鈥;
  2. w przegl膮darce Firefox (wersja 24) mo偶esz zablokowa膰 wszystkie pliki cookie, klikaj膮c 鈥濶arz臋dzia鈥, 鈥濷pcje鈥, 鈥濸rywatno艣膰鈥, wybieraj膮c 鈥濽偶yj ustawie艅 niestandardowych dla historii鈥 z menu rozwijanego i odznaczaj膮c 鈥濧kceptuj ciasteczka z witryn鈥; i
  3. w Chrome (wersja 29) mo偶esz zablokowa膰 wszystkie pliki cookie, otwieraj膮c menu 鈥濪ostosuj i kontroluj鈥, klikaj膮c 鈥濽stawienia鈥, 鈥濸oka偶 ustawienia zaawansowane鈥 i 鈥濽stawienia tre艣ci鈥, a nast臋pnie wybieraj膮c 鈥濨lokuj witrynom ustawianie dowolnych danych鈥 pod nag艂贸wkiem 鈥濸liki cookie鈥.

Zablokowanie wszystkich plik贸w cookie b臋dzie mia艂o negatywny wp艂yw na mo偶liwo艣膰 korzystania z wielu stron internetowych. Je艣li zablokujesz pliki cookie, nie b臋dziesz m贸g艂 korzysta膰 z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Mo偶esz usun膮膰 pliki cookie ju偶 zapisane na komputerze 鈥 na przyk艂ad:
  1. w przegl膮darce Internet Explorer (wersja 10) nale偶y r臋cznie usun膮膰 pliki cookie (instrukcje mo偶na znale藕膰 na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przegl膮darce Firefox (wersja 24) mo偶esz usun膮膰 pliki cookie, klikaj膮c 鈥濶arz臋dzia鈥, 鈥濷pcje鈥 i 鈥濸rywatno艣膰鈥, a nast臋pnie wybieraj膮c 鈥濽偶yj ustawie艅 niestandardowych dla historii鈥, klikaj膮c 鈥濸oka偶 pliki cookie鈥, a nast臋pnie klikaj膮c 鈥濽su艅 wszystkie pliki cookie鈥; i
  3. w przegl膮darce Chrome (wersja 29) mo偶na usun膮膰 wszystkie pliki cookie, otwieraj膮c menu 鈥濪ostosuj i kontroluj鈥, klikaj膮c 鈥濽stawienia鈥, 鈥濸oka偶 ustawienia zaawansowane鈥 i 鈥濿yczy艣膰 dane przegl膮darki鈥, a nast臋pnie wybieraj膮c 鈥濽su艅 pliki cookie i dane innych stron i wtyczek鈥 przed klikni臋ciem 鈥濿yczy艣膰 dane
   przegl膮dania鈥.
 2. Usuni臋cie plik贸w cookie b臋dzie mia艂o negatywny wp艂yw na u偶yteczno艣膰 wielu stron internetowych.